SHC3 / SHC adaptor protein 3

  
type: protein-coding
synonyms: N-Shc|NSHC|RAI|SHCC
network